Ik moet een eigen bijdrage betalen maar mijn hulp is niet geweest. Wat moet ik doen?

Over de zorg die betaald wordt uit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) bent u een eigen bijdrage verschuldigd. Dit is wettelijk zo geregeld. De berekening en de inning van de eigen bijdrage gebeurt niet door ActiVite, maar door het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Ziektekosten (CAK-BZ). Ook dat is wettelijk zo geregeld.

Als u van mening bent dat het aantal uren dat op de factuur staat, niet correct is, kunt u een klacht indienen bij het CAK-BZ. Hier leest u daar meer over.