Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van ActiVite houdt toezicht op de voorbereiding en uitvoering van het beleid en op de bedrijfsvoering door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen ActiVite. Hiernaast adviseert de Raad van Toezicht de Raad van Bestuur en functioneert hij als klankbord. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn beschreven in de statuten van de stichting ActiVite, het bestuursreglement, de procuratieregeling, informatieprotocol en toezichtkader.

Informatievoorziening

Om te kunnen voldoen aan zijn toezichthoudende taken, wordt de Raad van Toezicht periodiek tijdens de reguliere vergaderingen met de Raad van Bestuur geïnformeerd over de realisatie van de doelstellingen, eventuele risico's verbonden aan activiteiten, de financiële verslaglegging, de kwaliteit en veiligheid van zorg, de naleving van wet- en regelgeving, de verhouding met de belanghebbenden en het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstellingen en verantwoordelijkheid van de organisatie.

Relaties met belangrijke organen en omgeving

De raad heeft jaarlijks een informatief overleg met de Ondernemingsraad en met de Centrale Cliëntenraad.

Samenstelling

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. Onderstaand een overzicht van de samenstelling van de Raad van Toezicht per 1 januari 2016.

Naam, functie Profiel
De heer R.J. Paris (voorzitter) juridisch
De heer P.G. Wiltink (vice-voorzitter, lid auditcommissie Financiën)

ondernemerschap en marketing

Mevrouw A.C. Ansink (lid auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid) maatschappelijk/publiek domein
De heer E.A. van der Veer (lid auditcommissie Financiën) financieel-economisch en 
bedrijfskundig aandachtsgebied

De heer H. Luik (lid auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid)

zorginhoudelijk/maatschappelijk 

Auditcommissies

De Raad van Toezicht kent twee auditcommissies: Financiën en Kwaliteit & Veiligheid. Beide commissies komen twee keer per jaar bijeen. Hierbij is ook de Raad van Bestuur aanwezig.

Contact

De Raad van Toezicht is bereikbaar via zijn ambtelijk secretaris:

Daniëlle Niessink (bestuurssecretaris) per mail d.niessink@activite.nl  of (071) 516 1440.