Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Kleinschalige Zorg breien voor web

Wij werken hard om de kwaliteit van de zorg zo hoog mogelijk te hebben en te houden en voldoen aan de richtlijnen die vanuit het Kwaliteitskader voor verpleeghuiszorg gesteld worden per 1 juli 2017. Hieronder leest u hoe wij omgaan met dit kwaliteitskader.

De visie van ActiVite: persoonsgerichte zorg en ondersteuning

  Iedere bewoner heeft zijn eigen verwachtingen of verlangens ten aanzien van het leven. De mate waarin deze gerealiseerd worden, is bepalend voor de vraag of de bewoner voldoende welbevinden ervaart. Dat maakt welbevinden een persoonlijke en individuele zaak wat zich niet laat uitdrukken in objectieve omstandigheden. Natuurlijk kunnen omstandigheden invloed hebben op (de mate van) welbevinden, maar de omstandigheden zijn niet alles bepalend. Wat voor de ene persoon belangrijk is, is voor de ander misschien totaal onbelangrijk. Of wat vroeger belangrijk was, is dat nu misschien niet meer.

Welbevinden is de persoonlijke ervaring van het individu of wat het leven hem biedt in voldoende mate aansluit bij wat hij wil en wenst.

Het gaat daarbij om het goed inspelen op vaardigheden en verlangens van de bewoner die naast de kwetsbaarheid altijd blijven bestaan. De medewerker benadert moet de bewoner  - hoe hulpbehoevend ook - altijd als iemand die diepere wensen, verlangens en behoeftes heeft en die graag vervuld ziet. De medewerker vergroot iemands kansen op welbevinden door de antennes daarop te richten en de randvoorwaarden te creëren.

Wonen en Welzijn

Het woonservicecentrum/verpleeghuis biedt een "thuis" dat onderdeel blijft van een samenleving. Dit zien we terug in de vormgeving en de ligging van de woonservicecentra van ActiVite. Naast het eigen appartement zijn er kleinschalige algemene ruimten, waarin bewoners gezamenlijk deelnemen aan activiteiten en maaltijden. Alle voorzieningen die men gewend is, zijn in de directe nabijheid. Men kan samen zijn, en kan men zich terugtrekken (alleen of met de mantelzorger). Men kan binnen blijven, en men kan (eventueel met begeleiding) naar buiten gaan. Een beschermde omgeving om te wonen, met op maat gerichte zorg en behandeling. De opzet is gericht op het individu.

Wij bieden onze bewoners binnen een veilige woonomgeving ook een zinvolle dagbesteding. Er kunnen activiteiten worden gedaan in groepsverband of op individuele basis, in een gezamenlijke ruimte of in het appartement, binnen of buiten. Onze begeleiding is er primair op gericht om bewoners vreugdevolle momenten te geven en de laatste levensfase zo fijn mogelijk door te brengen.

De eigen regie van de bewoners blijft centraal staan; keuzevrijheid is ons uitgangspunt. ActiVite stimuleert gezonde keuzes en faciliteert activiteiten omtrent bewegen en een gezond leven. ActiVite dwingt dit echter niet af. Wij zijn primair gericht op de wensen van onze bewoners en zoeken samen met hen naar de optimale afstemming tussen wens en mogelijkheden. Als ActiVite zorgen wij ervoor dat binnen onze kleinschalige woonvormen altijd een medewerker aanwezig is in de woning. Overdag en in de avond is er minimaal één zorgmedewerker op de afdeling of huiskamer aanwezig. Tijdens de piekmomenten worden zij ondersteund door een collega. In de directe nabijheid is er altijd een verpleegkundige beschikbaar

Wij vinden het vanzelfsprekend dat familie en vrijwilligers onderdeel zijn van het wonen en welzijn. Door gerichte en methodische aandacht voor zingeving en levensbeschouwing draagt geestelijke verzorging bij aan het welbevinden van onze bewoners en hun familie. De geestelijk verzorger heeft hier een grote rol in. Daarnaast ondersteunt de geestelijk verzorger onze medewerkers bij ethische dillema's in de zorg.

Wij maken deel uit van twee lerende netwerken met andere zorgorganisaties met als doel ervaringen te delen en open te staan voor verandering, vernieuwing, reflectie en feedback. Ook maakt ActiVite deel uit van Transmuralis (transmuraal netwerk) Zuid-Holland-Noord, waarin we samenwerken met collega's mbt. de palliatieve zorg, de CVA keten, de dementieketen etc. Dit alles met het doel de zorg te verbeteren. Ons kwaliteitssysteem is toegankelijk voor al onze medewerkers.

Behandeling

Per 1 januari 2017 hebben wij een eigen behandeldienst, bestaande uit Specialisten Ouderengeneeskunde, artsen, verpleegkundig specialisten, psychologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, geestelijk verzorger en beweegcoach. Samen met het team zorg en verpleging wordt multidisciplinaire zorg geleverd. Verpleging en verzorging staat daarbij voorop. Zij vormen de eerste schil rondom bewoner en familie. Behandeling vindt plaats als dat noodzakelijk is. Zorg en behandeling worden in samenhang gegeven. Verschillende taken worden afgestemd en behandelaren ondersteunen de zorg in het dagelijks werk. Er wordt vanuit de visie gewerkt aan een gezamenlijk doel voor de bewoner. De verpleegkundige coördineert en zorgt voor de verbinding met de behandelaren. Binnen deze visie past een taakdelegatie van de specialist ouderengeneeskunde naar de verpleegkundig specialist.

ActiVite vindt het belangrijk om transparant te zijn over haar zorg en het beleid daar achter. De inzet van ons personeel is daar een element van. Hier vindt u een overzicht hoe wij ons personeel inzetten. De cijfers over in-, uit- en doorstroom zijn gemeten over de eerste 6 maanden van 2017.

 

Inzet zorgverleners en vrijwilligers 2017 FTE
Niveau 1 28,72
Niveau 2 54,94
waarvan leerlingen niveau 3 11,7
Niveau 3 209,49
waarvan leerlingen GVP 11,7
waarvan leerlingen niveau 4 3,12
Niveau 4 verpleegkundige 44,7
(para)Med + ps 11,44
Facilitair 17,96
Management & administratie 17,68
Voeding 23,83
Vrijwilligers 562 personen

 

INSTROOM-DOORSTROOM-UITSTROOM eerste halfjaar 2017
Instroom zorgmedewerkers 40,08
Instroom (para)Med + ps 5,44
Doorstroom gediplomeerd nivau 2->niveau 3 7,19
Uitstroom zorgmedewerkers 18,62
Uitstroom (para)Med + ps 1,33
Ratio personele kosten/opbrengsten 73%
Verzuim eerste halfjaar 2017 3,90%
Personeelssamenstelling 29-6-2017