Kwaliteitsjaarverslag verpleeghuiszorg

ActiVite vindt het belangrijk om transparant te zijn over haar zorg en het beleid daar achter. Daarom schrijven wij jaarlijks een kwaliteitsverslag waarin de belangrijkste ontwikkelingen worden weergeven die dat jaar hebben plaatsgevonden in de verpleeghuizen van ActiVite.

In het Kwaliteitsjaarverslag Verpleeghuiszorg ActiVite 2018 zijn dan ook de belangrijkste ontwikkelingen op de thema's persoonsgerichte zorg en ondersteuning, wonen en welzijn en veiligheid beschreven. Ook zijn kwantitatieve uitkomsten opgenomen, onder andere op het gebied van personeelssamenstelling, medicatieveiligheid, decubituspreventie en inzet van vrijheid beperkende maatregelen. Daarnaast geven wij in het kwaliteitsverslag inzicht in de cliëntwaardering per locatie. Hiermee wordt voldaan aan de eisen die worden gesteld in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, dat begin 2017 is verschenen.