Centrale Cliëntenraad

De Centrale Cliëntenraad van Stichting ActiVite bestaat uit elf leden. Alle leden zijn woonachtig in de zorgregio van ActiVite en hebben affiniteit met of ervaring binnen de zorg. De Centrale Cliëntenraad komt gemiddeld twaalf maal per jaar bijeen waarvan zes vergaderingen een overleg is met de Raad van Bestuur van ActiVite.

Waarom een Cliëntenraad?

De wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstelling bepaalt dat alle organisaties in de gezondheidszorg een Cliëntenraad moeten hebben. Dat geldt dus ook voor ActiVite. De Cliëntenraad heeft wettelijke adviesbevoegdheid. De Raad van Bestuur van ActiVite moet de Cliëntenraad om advies vragen over alle onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. Daarnaast kan de Cliëntenraad ongevraagd advies uitbrengen over zaken die de zij van belang vindt. De Centrale Cliëntenraad is onafhankelijk.

Wat doet de Cliëntenraad?

Allereerst behartigt de Cliëntenraad de collectieve belangen van de cliënten van ActiVite. Dit doet zij door de kwaliteit van de zorg te bewaken en voorstellen te doen voor de verbetering van de zorgkwaliteit. De Cliëntenraad adviseert over het algemene beleid waar het gaat om de zorg aan de cliënten, of de producten en diensten die ActiVite levert, zoals bijvoorbeeld de professionele alarmopvolging. In het algemeen gezegd: De Centrale Cliëntenraad volgt het beleid van de organisatie, toetst de uitvoering ervan en adviseert over beleidsontwikkelingen.

Op de bijeenkomsten met de Raad van Bestuur brengt de Cliëntenraad zijn opvattingen en visies naar voren over de onderwerpen waarover wij worden geraadpleegd. De Raad van Bestuur is gehouden om zijn reactie met redenen omkleed te geven op de voorstellen en ideeën van de Cliëntenraad.

Verder zien wij toe op het beleid en de uitvoering van de klachtenregeling. Het is onze taak om de belangen van alle cliënten gezamenlijk te behartigen. De Cliëntenraad is geen klachtencommissie, in die zin dat wij klachten van individuele mensen behandelen en oplossen.

Het is voor ons van groot belang om te weten wat er onder de cliënten leeft. We zijn dan ook zeer geïnteresseerd in cliëntenpanels en cliëntenmonitoring om erachter te komen hoe men denkt over de dienstverlening van ActiVite. Ook stellen wij het zeer op prijs als cliënten hun ervaringen en meningen over het werk van ActiVite aan ons doorgeven. We onderhouden contacten met tal van andere organisaties, zoals belangenverenigingen van cliënten van zorginstellingen, patiëntenvertegenwoordigingen en ouderenorganisaties.

Naast de Centrale Cliëntenraad heeft ieder woonzorgcentrum een eigen Locale Cliëntenraad. Locale Cliëntenraden vergaderen meestal eenmaal in de zes weken; vaak is dat in aanwezigheid van de lokale teammanager. De Lokale Cliëntenraad is het inspraakorgaan voor cliënten waar de Centrale Cliëntenraad verantwoordelijkheden aan gemandateerd heeft en dat gericht is op de locatie waar de intramurale zorg- en dienstverlening wordt geleverd.

De Cliëntenraad maakt een jaarverslag van zijn werkzaamheden. Daarin staat welke concrete adviezen zijn uitgebracht en welke standpunten zijn ingenomen. In het werkplan staat beschreven welke activiteiten in het lopende jaar zullen worden ondernomen en -voor zover bekend- over welke onderwerpen advies zal worden uitgebracht. Een belangrijk onderdeel van de activiteiten heeft bijvoorbeeld te maken met de stelselwijzigingen in de zorg.

Contact

Dhr. F. Manders, voorzitter Centrale Cliëntenraad
p/a ActiVite
Postbus 149
2350 AC Leiderdorp
T (071) 516 14 01

U kunt ook een e-mail naar de Cliëntenraad sturen.
Indien u een e-mail wilt sturen naar ActiVite, klikt u hier.

De Centrale Clientenraad zoekt nieuwe leden!

Als vrijwilliger aan de slag in de CCR van ActiVite? Bekijk hier de vacature!