BOPZ

ActiVite en de BOPZ

ActiVite heeft voor haar verpleeghuizen een BOPZ-erkenning. De wet BOPZ regelt onder welke voorwaarden iemand gedwongen opgenomen en zo nodig behandeld kan worden en wat de rechten van die personen zijn. Dit laatste is vaak het geval bij mensen met dementie. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt of een persoon een indicatie krijgt om opgenomen te worden op een BOPZ-afdeling. Belangrijke overweging hierbij is of iemand een gevaar vormt voor zichzelf of anderen.

Beleid ActiVite

ActiVite heeft beleid ontwikkeld dat ondersteuning biedt aan de praktische uitvoering van de wet BOPZ binnen de organisatie. De kern van het beleid is dat er geen dwangmaatregelen worden ingezet tenzij het echt niet anders kan. Ons uitgangspunt is dat risicovolle situaties zoveel mogelijk met vrijwillige zorg moeten en kunnen worden opgelost, ook bij ernstig probleemgedrag. ActiVite heeft dit uitgangspunt uitgewerkt in haar werkprocessen. Medewerkers worden hierop geschoold. In de Informatiefolder Wet BOPZ leest u meer over de wet BOPZ en het beleid van ActiVite.

BOPZ-arts

ActiVite beschikt over een BOPZ-arts die verantwoordelijk is voor naleving van de BOPZ binnen ActiVite en erop toeziet dat onze behandelaren en zorgmedewerkers op een juiste wijze de regels toepassen, zoals beschreven in de BOPZ. Onze BOPZ-commissie ondersteunt de BOPZ-arts bij het uitvoeren van diens taken en verantwoordelijkheden.

Klachten

ActiVite heeft, zoals voorgeschreven door de Wet BOPZ, een specifieke klachtenregeling voor klachten die verband houden met de uitvoering van de BOPZ. Deze klachten kunnen worden voorgelegd aan de externe klachtencommissie van AVANT. AVANT is een regionale vereniging van zorgaanbieders in de verpleging, verzorging en thuiszorg in Zuid-Holland Noord. De klachtencommissie is onafhankelijk en bestaat uit een vertegenwoordiger van cliënten, een vertegenwoordiger van de sector en wordt voorgezeten door een onafhankelijk jurist die geen relatie heeft met één van de deelnemende zorgaanbieders.

De klachtencommissie hanteert de BOPZ-klachtenprocedure van ActiZ/BTN/LOC. De klacht kan met dit BOPZ klachtenformulier  worden ingediend door de bewoner zelf, een medebewoner of een vertegenwoordiger van de bewoner.

Het secretariaat van de externe klachtencommissie van AVANT is als volgt te bereiken:

Telefonisch > 06 - 152 78 117

E-mail > avant-klachtencommissie@ulixis.nl

Post > Postbus 26, 2220 AA Katwijk  

Voor klachten die geen verband houden met de uitvoering van de BOPZ kunnen bewoners gebruikmaken van onze reguliere Klachtenregeling.