Organisatie

HOOFDkantoor

Wij verlenen de zorg en hulp waar cliënten aanspraak op kunnen maken als collectieve voorziening: de Zorgverzekeringswet (ZVW), de Wet Langdurige Zorg (WLZ), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en diverse subsidieregelingen. Daarbij zorgen we ervoor dat de financiële middelen besteed worden zoals ze bedoeld zijn: aan wonen, welzijn en zorg. Zowel in- als extern zijn wij er voortdurend op gericht bureaucratie terug te dringen en efficiency te bevorderen.

Aanvullend op de genoemde collectieve voorzieningen verlenen wij diensten die niet daarvanuit gefinancierd worden.

Stichting ActiVite is een maatschappelijke onderneming die werkt met publieke middelen en financiële ruimte zoekt voor het beantwoorden van maatschappelijke vragen. Wij leggen verantwoording af aan de interne en externe omgeving. Dat doen wij gewetensvol en initiatiefrijk, dus met continue aandacht voor kwaliteit, innovatie en de behoefte van de klant. Dit betekent dat wij oog hebben voor de eigen identiteit van de burger en respectvol omgaan met tradities en familiebanden.

Betrouwbaar

Dat wij een betrouwbare zorgverlener die doelmatig en transparant werkt zijn blijkt uit:

  • de resultaten van onze cliëntenraadplegingen en metingen zorginhoudelijke indicatoren zijn te vinden op www.kiesbeter.nl;
  • wij zijn HKZ gecertificeerd;
  • wij nemen deel aan projecten die vanuit branche-organisatie ActiZ of het Ministerie worden geïnitieerd;
  • onze gegevensuitwisseling met het zorgkantoor en met de verzekeraars verloopt geheel geautomatiseerd en dus efficiënt.

Cijfers

Wij bieden ieder jaar zorg aan 11.250 Thuiszorg-cliënten. Daarnaast wonen er bijna 500 mensen in een van onze verpleeghuizen.  Bij de Ledenorganisatie zijn ongeveer 25.000 huishoudens aangesloten.

Bij ActiVite werken ca. 2.000 medewerkers. Wij hebben 200 vrijwilligers in contact gebracht met mensen die een vrijwilliger nodig hebben. Daarnaast zijn er in de verpleeghuizen meer dan 500 vrijwilligers actief.