Leveringsvoorwaarden

Ledenorganisatie

Lidmaatschap

 • Je bent lid vanaf de datum van aanmelding.
 • Het lidmaatschap geldt per kalenderjaar. Ook als je je in de loop van het jaar aanmeldt, betaal je het volledige contributiebedrag.
 • Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd. Indien je het lidmaatschap voor het volgende jaar wilt opzeggen, dien je dit voor 1 november per e-mail of schriftelijk door te geven aan ActiVite Ledenorganisatie. Stuur de brief met voldoende frankering en vermelding van het lidnummer naar:

  ActiVite Ledenorganisatie
  Postbus 149
  2350 AC Leiderdorp

 

 • Bij voortijdig beëindigen van het lidmaatschap in het lopende jaar vindt geen restitutie van (een deel van) de contributie plaats.
 • Indien je gebruik wilt maken van de gemaksdiensten aan huis kan om jouw ledenpas worden gevraagd.
 • De hoogte van de lidmaatschapscontributie wordt jaarlijks vastgesteld door ActiVite. ActiVite behoudt zich het recht voor de contributie te verhogen.


Wet van Dam

Rekening houdend met de Wet van Dam maakt ActiVite Ledenorganisatie jaarlijks melding in het ledenmagazine Thuis Actief van het voortzetten van het lidmaatschap voor het opvolgende jaar. Leden krijgen het magazine thuis bezorgd op naam.

Voorwaarden cursussen en gemak aan huis

 • Cursussen worden verzorgd door geschoolde, vakbekwame cursusleiders.
 • De inhoud van cursussen worden geëvalueerd en zonodig aangepast.
 • Tot 15 dagen voor startdatum van een cursus kan kosteloos worden geannuleerd. Daarna wordt het volledige cursusbedrag in rekening gebracht.
 • ActiVite behoudt zich het recht voor om een cursus te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen.
 • Deelname aan een cursussen van ActiVite is geheel voor eigen risico van de deelnemer en ActiVite aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële (letsel)schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemers aan een cursus.
 • U moet zich ervan bewust zijn dat deelname aan bepaalde cursussen (in ieder geval die waarin een sport of andere lichamelijke activiteit centraal staat) risico's met zich mee kunnen brengen. Bij twijfel of deelname aan een cursus in jouw situatie verantwoord is, raadt ActiVite aan om hierover contact op te nemen met je huisarts.
 • Het gemak aan huis wordt geleverd door vakmensen met de juiste ervaring en expertise.
 • De Ledenorganisatie bemiddelt tussen de afnemer en de dienstverleners waarmee zij een samenwerking is aangegaan. De dienstverleners zijn zelf aansprakelijkheid voor mogelijke schade, in welke vorm ook, die uit de uitoefening van hun dienst voortvloeit. De Ledenorganisatie noch ActiVite is derhalve aansprakelijk voor de werkzaamheden van deze dienstverleners.
 • Een afspraak kan uiterlijk 24 uur van tevoren worden afgezegd bij de dienstverlener. Daarna worden de volledige kosten van de afgesproken behandeling in rekening gebracht.

Persoonsgegevens

ActiVite Ledenorganisatie gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens, waarbij wij ons houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. ActiVite Ledenorganisatie geeft persoonsgegevens uitsluitend door aan dienstverleners en docenten die de gemaksdienst aan huis of de cursus uitvoeren.

Klachtenregeling

 • Indien je een klacht hebt over een gemaksdienst aan huis of een cursus, vragen wij je dit eerst met de betreffende dienstverlener of cursusleider te bespreken.
 • Mocht dit niet tot een directe oplossing leiden, dan kun je de klacht voorleggen aan de leidinggevende van de Ledenorganisatie of de klachtenfunctionaris van ActiVite.
 • In de klachtenregeling van ActiVite staat uitgebreide informatie over de te volgen route.